Tác giả: CHINH-FAMILY.COM

Lĩnh vực

Các lĩnh vực chiến lược mà doanh nghiệp cần đạt được.

Quan hệ

Hình thành các mối quan hệ quan trọng của doanh nghiệp.

Phát triển

Định hướng phát triển các mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra.