Định hướng phát triển các mục tiêu sau: Công cụ sản xuất – Nguồn nhân lực – Hạ tầng kỹ thuật

Công cụ sản xuất: Đề ra các công cụ sản xuất hiệu quả tiết kiệm thời gian làm việc để tạo ra sản phẩm với chi phí thấp. Do đó, nếu phát triển công cụ sản xuất sẽ thúc đẩy quá trình hoạt động sẽ hiệu quả với chi phí thấp mang lại lợi ích lâu dài là hướng đi doanh nghiệp sẽ thực hiện để phát triển đầu tiên trong chiến lược cũng như kế hoạch của mình.

Nguồn nhận lực: Thực hiện các biện pháp để nâng cao khả năng của nguồn nhân lực là mục tiêu quan trong của doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn. Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải thực hiện đào tạo nghiệp vụ, trình độ, kiến thức và kinh nghiệm sống của tầng lớp nhận sự trong doanh nghiệp. Điều này sẽ được đưa vào kế hoạch cũng như chiến lược ngắn, trung và dài hạn.

Hạ tầng kỹ thuật: Để đáp ứng quá trình phát triển thì doanh nghiệp sẽ không ngừng nâng cấp, sửa chữa và cải tạo hạ tầng kỹ thuật tương xứng với khả năng của doanh nghiệp. Không ngừng nâng cấp để phù hợp với yêu cầu đặt ra của tổ chức đó là mục tiêu mà không chỉ doanh nghiệp mà hầu hết các nhân sự của doanh nghiệp, để họ thực sự yên tâm làm việc dài hạn.