Gồm các mối quan hệ như: Đối tác – Khách hàng – Đồng nghiệp

Đối tác: Để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm và uy tín thì phải tìm kiếm được những đối tác đảm bảo các yêu cầu trên. Do đó không ngừng duy trì và tìm kiếm những đối tác đạt được những yêu cầu đặt ra là cần thiết. Tuyệt đối từ chối những đối tác không uy tín và không đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Khách hàng: Duy trì mối quan hệ lâu dài đối với khách hàng của doanh nghiệp, tạo điều kiện để khách hàng đến với những sản phẩm mới để phát triển khách hàng thành công. Tạo ra các chương trình và kế hoạch để phát triển khách hàng nhằm đưa khách hàng đến với sự phát triển của công nghệ hay phong cách của doanh nghiệp.

Đồng nghiệp: Tạo dựng môi trường thân thiện, tôn trọng và đề cao đạo đức của các thành viên. Thân thiện có nghĩa là mọi thành viên có sự thân thiết từ mối quan hệ công việc để xác định mục đích chung là công việc hiệu quả. Tôn trọng là cách ứng xử của các thành viên với nhau lấy sự tôn trọng đặt lên hàng đầu. Còn đạo đức là các thành viên xây dựng đạo đức con người là lấy kinh nghiệm sống làm đảm bảo xuyên suốt.